“Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, цахим гэмт хэрэг” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

"Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг”-ийн 8.7  "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх- Иргэд, ААН, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгахад чиглэсэн эдийг засаг, ёс суртахуун, хүмүүжлийн чанартай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дэс дараатай хэрэгжүүлэх” заалтын дагуу 2018 оны 12 р сарын  07 –нд БЗД-ийн 84-р дунд сургуулийн 11 ангийн 30 сурагчдад БЗД-ийн Цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч дэслэгч н.Жаргалсайхантай хамтран "Хүчирхийллээс  урьдчилан сэргийлэх, цахим гэмт хэрэг” сэдвээр сургалт зохион явуулсан.