Гэрлэх ёслолын ордон 2016 оны 1-р сарын үйл ажиллагааны тайлан