Гэрлэх ёслолын ордон 2016 оны 2-р сарын үйл ажиллагааны тайлан