ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН ОРДОН ОНӨААТҮГ-ЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН